I–V 09:00–19:00 val. VI 10:00–17:00 val.

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Šklėriai“, valdantys MEDŽIO CENTRO TERITORIJĄ,  juridinio asmens kodas 124343777, adresas Verkių g. 44, Vilnius (toliau – Bendrovė) įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą ir teisių apsaugą Jums naudojantis interneto tinklalapiu www.medziocentras.lt (toliau – tinklalapis). 

Ši privatumo politika nustato, kokią informaciją Bendrovė renka, kokiu būdu ir iš kokių šaltinių ši informacija yra gaunama, kokie veiksmai atliekami su surinkta informacija ir kaip ši informacija yra apsaugoma. Naudodamiesi mūsų tinklapiu sutinkate su šios privatumo politikos nuostatomis (toliau – Taisyklės). 

Visi vartotojų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės reikalavimų. 

Terminai, rašomi didžiosiomis raidėmis, kurie nėra atskirai apibrėžti šioje privatumo politikoje, turėtų būti suprantami taip, kaip jie apibrėžti Taisyklėse. 

Jei Jums kiltų kokių nors su šia privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, siųskite mums laišką el. paštu: info@medziocentras.lt.

 

1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

 1.1. Duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojai ir privatumo politikos aprėptis 

Asmens duomenys, kurie yra pateikiami tinklapyje ar jame surenkami, yra valdomi Bendrovės. 

Ši privatumo politika yra taikoma bet kuriam Bendrovės valdomam tinklalapiui ir bet kuriai Bendrovės teikiamai paslaugai, nesvarbu kokius įrenginius Vartotojas naudoja prisijungimui prie Tinklalapio.

Ši privatumo politika netaikoma pateikiamoms nuorodoms į kitų asmenų tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti minėtų tinklalapių privatumo politikomis ar taisyklėmis. 

Bendrovė gali pasitelkti kitus asmenis Vartotojų asmens duomenų tvarkymui ir tuo tikslu perduoti informaciją apie asmenis kitiems juridiniams asmenimis, laikantis šioje privatumo politikoje nustatytų sąlygų.

 

1.2. Renkama informacija

Bendrovė tvarko toliau išvardintus asmens duomenis:

 • Vartotojo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį;
 • Vartotojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai Vartotojas juos suteikia;
 • Vartotojų užklausų ir nusiskundimų istoriją;
 • kitus viešai prieinamus duomenis, kuriais Vartotojas pasidalino lankydamasis tinklalapyje.

Sąrašas nėra baigtinis, kadangi, esant specialiems atvejams ir norint pasiekti šioje privatumo politikoje aptartus tikslus, Bendrovei gali prireikti surinkti papildomos informacijos. Dalis aukščiau pateiktų asmens duomenų yra surenkami iš Vartotojų tiesiogiai, pavyzdžiui, duomenys, Vartotojui susikūrus savo paskyrą. Kita dalis asmens duomenų surenkama netiesiogiai, pavyzdžiui, Vartotojo tinklo ir vietos duomenys. Asmens duomenys taip pat gali būti renkami, kai Jūsų sutikimu mums duomenis perduoda kiti tinklalapiai ar portalai (taip pat ir atvejais, kai prie savo paskyros jungiatės per socialinius tinklus).

Jūsų asmeninę informaciją saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams. Asmens duomenys bus saugomi iki kol duomenys tampa nebereikalingi ar nebeaktualūs šioje privatumo politikoje nurodytų tikslų pasiekimui. Ilgesnis Jūsų asmeninės informacijos saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Vartotoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo Vartotojo padarytus pažeidimus; ar
 • esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

 

Kaip naudojame slapukus? 

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis MEDŽIO CENTRO TERITORIJOS svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek MEDŽIO CENTRO TERITORIJOS teikiamas paslaugas.

 Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.  

 

1.3. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas

 Bendrovė tvarko Vartotojų asmens duomenis, kadangi jie yra reikalingi:

 • tam, kad vykdytume savo įsipareigojimus, kuriuos nustato teisės aktai;
 • tam, kad vykdytume savo pareigas ir įgyvendintume teises pagal sutartį su Vartotoju;
 • Vartotojų sutikimas, kaip teisinis pagrindas, naudojamas tiesioginės rinkodaros ar trečiųjų asmenų prieigos prie informacijos atvejais. Vartotojai gali atšaukti duotą sutikimą jų asmens duomenų tvarkymui bet kuriuo metu. Jeigu Bendrovė neturi kito teisinio pagrindo asmens duomenų tvarkymui, Bendrovė nebetvarkys asmens duomenų vos tik sutikimas bus Vartotojo atšauktas.

 1.4. Asmens duomenų naudojimas

 Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas yra sklandus tinklalapio administravimo užtikrinimas Vartotojui pateikiant jo poreikius atitinkančią informaciją. Pavyzdžiui siunčiant aktualius pasiūlymus ir/ar pranešant apie mūsų tinklalapio laikiną neveikimą, kitus trikdžius, kt.; O taip pat:

 • patogiam, efektyviam ir Jūsų poreikius atitinkančiam Tinklalapio funkcionavimui;
 • savalaikiam ir tinkamam atsakymų į Jūsų užklausas, prašymus pateikimui;
 • Jums aktualios informacijos ir įdomių pasiūlymų pateikimui;
 • tam, kad galėtume su Jumis susisiekti dėl bet kokios Jūsų pateiktos informacijos;
 • tam, kad galėtume vykdyti statistinę ir kitą analizę nuolat tobulindami tinklalapio bei prekybos centro teikiamas paslaugas;
 • kitiems tikslams, kurie Jums atskleidžiami asmens duomenų pateikimo metu.

 

1.5. Duomenų perdavimas

Bendrovė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims. 

Asmens duomenys be atskiro Jūsų sutikimo Bendrovės gali būti pateikti teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, ar kitais teisės aktų numatytais atvejais.

Bendrovė taip pat naudojasi trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais, teikiamomis tinklalapio dizaino ar administravimo paslaugomis), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie Vartotojo asmens duomenų. Šiuo atveju Bendrovė užtikrina, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.

 

2. VARTOTOJŲ TEISĖS 

Vartotojams suteikiamos tam tikros teisės, susijusios su jų asmens duomenų apsauga. Šios teisės yra:

 • teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisė reikalauti, kad Bendrovė nepagrįstai nedelsdama ištaisytų netikslius su Vartotoju susijusius asmens duomenis;
 • teisė reikalauti, kad Bendrovė perduotų visą ar dalį Vartotojo pateiktos informacijos Vartotojui ar kitam duomenų valdytojui, kai tai yra technologiškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, kai tam yra teisinis pagrindas, pavyzdžiui, kai duomenys nebereikalingi tų tikslų, kuriems buvo surinkti, pasiekimui arba kai duomenys tvarkomi neteisėtai;
 • teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;
 • teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu ir tam yra teisinis pagrindas.
 • Norėdami įgyvendinti savo teises, siųskite mums laišką el. paštu: info@medziocentras.lt. Bendrovė informuoja, kad kilus abejonėms dėl Jūsų tapatybės Bendrovė gali pareikalauti papildomos informacijos tam, jog teisingai Jus identifikuotų.

Jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Bendrovė rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su atsakingais asmenimis Bendrovėje, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

 

3. DUOMENŲ APSAUGA 

Bendrovė, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Vartotojų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

 

4. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Ši privatumo politika gali būti Bendrovės atnaujinama. Bendrovė informuos Vartotojus apie atnaujinimus, tinklalapyje pateikdama naują privatumo politikos variantą kartu su atliktų korekcijų datomis. Vartotojai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi tinklalapiu po padarytų privatumo politikos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais. 

Jeigu bet kuri privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui. 

Ši privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo tinklalapyje dienos.

Sklandžiam svetainės veikimui, jūsų naršymo patirties gerinimui bei rinkodarai naudojame slapukus. Naršydami toliau sutinkate su slapukų įrašymu. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti – MEDZIOCENTRAS privatumo politikoje